EDAS s.r.o. – Sídlo v Bratislave
Nám. A. Hlinku 1
831 06 Bratislava – Rača
SLOVENSKO

Tel: 00421-(0)2-44873604, 44886182/159
Fax: 00421-(0)2-44886175
E-mail: info@edas.sk

PORADENSKÉ SLUŽBY

Strategické poradenstvo pre vytyčovanie stratégií oboznamovania sa so zahraničným trhom, ktorý je najvhodnejší pre každý jednotlivý podnik, a vstupom naň. S cieľom zabezpečenia procesu trvalo udržateľnej medzinárodnej spolupráce preferujeme presun vedomostí a zdieľanie nápadov, aby sa dosiahli inovatívne výsledky vychádzajúce z modelu brainsworking. Takéto poradenstvo na základe nepretržitej spolupráce alebo spolupráce na jednotlivých projektoch umožňuje podniku využívať celú medzinárodnú sieť IC&PARTNERS GROUP.

Štúdia uskutočniteľnosti: ekonomicko – finančná analýza investícií a vypracovanie kompletnej a detailnej štúdie uskutočniteľnosti projektu, vrátane právnych a sociálnych aspektov a aspektov životného prostredia.

Podnikové poradenstvo: výber vhodnej formy spoločnosti v súvislosti s legislatívou platnou v rôznych krajinách.

Organizačné poradenstvo, navrhovanie organizačných štruktúr v tom-ktorom odvetví v zahraničí, optimálnych z hľadiska ponúkaných výrobkov a zodpovedajúcich trhov.

Vyhľadávanie partnerov, vybratých zo širokej siete kontaktov v každom regióne na základe potrieb a kritérií stanovených zákazníkom.

Vnútorný audit, monitorovanie a reporting o aktivitách v zahraničí, odborná pomoc v oblasti účtovníctva, financií a administratívy.

Due Diligence zameraná na zhodnotenie potenciálu, rizík a kritických bodov spojených s jednotlivými investíciami.

Administratívno – právne poradenstvo pre analýzu občianskoprávnej, menovej, colnej a pracovnej legislatívy platnej v rôznych krajinách.

Kontrola riadenia firemných výkonov  pre plánovanie a  uskutočnenie intervencií v spoločnosti.

© Copyright 2013 | Všetky práva vyhradené EDAS.sk